Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

Studiază cu noi!

phone

Admitere 2020

Calendar Admitere


Înscrierile se vor desfășura între orele 08:00 - 16:00
 • 1
  Sesiunea iulie 2020*

  Înscriere și interviu: 6 - 17 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică
  Înscrierea se poate face atât în campus cât și online**
  Afișare rezultate: 17 - 20 iulie
  Depunere contestații: 20 iulie, orele 13:00 - 16:00
  Afișare rezultate contestații: 21 iulie
  Înmatriculări: 20 - 29 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică
  Afișare rezultate finale: 30 iulie  

 • 2
  Sesiunea septembrie 2020*

  Înscriere și interviu: 7 - 15 septembrie, fără zilele de sâmbătă și duminică
  Afișare rezultate: 15 - 16 septembrie
  Depunere contestații: 16 - 17 septembrie, orele 13:00 - 16:00
  Afișare rezultate contestații: 17 - 18 septembrie
  Înmatriculări: 16 - 18 septembrie
  Afișare rezultate finale: 21 septembrie

  * inclusiv pentru români de pretutindeni

  ** În cazul admiterii în regim on-line Documentele originale pot fi trimise prin poștă, curier sau depuse personal sau prin delegat la secretariatul facultății, până la datele stabilite de fiecare facultate, dar nu mai târziu de data de 18.08.2020 pentru candidații înscriși și înmatriculați în sesiunea iulie 2020, respectiv până la data de 18.09.2020 pentru candidații înscriși și înmatriculați în sesiunea septembrie 2020. În cazul documentelor care reprezintă copii nelegalizate ale documentelor originale, certificarea "Conform cu originalul" se va face numai după prezentarea originalului la sediul USV (personal sau prin poștă), cu excepția actului de identitate care se acceptă în copie nelegalizată. Nerespectarea termenelor și condițiilor de înscriere și înmatriculare atrage după sine pierderea locului pe care a fost admis. În conformitate cu R 10 art. 5.9.7.

iphone

Pliant admitere 2020

Admitere 2020

Metodologie admitere

INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL
Informaţiile cu caracter general privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 2020 le puteţi găsi pe site-ul USV.

CRITERII SPECIFICE
PROBELE DE CONCURS
1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - înv. cu frecvenţă (IF) şi înv. la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani
Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licenţă astfel:
Proba 1: media examenului de bacalaureat (60%);
Proba 2: nota cea mai mare de la probele scrise ale examenului de bacalaureat (40%);
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins

2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - înv. cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani
Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă (100%);
Proba 2: proba de testare a cunoştinţelor specifice domeniului, probă finalizată cu Admis / Respins
Pentru programul de studiu Planning of New Tourism Products and Destination Management, program cu predare în limba engleză, proba orală se va desfăşura în limba engleză.


CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE
- La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul de IF şi ID departajarea se va face după:
Criteriul I: Media generală la examenul de bacalaureat;
Criteriul II: Nota cea mai mare la probele scrise ale examenului de bacalaureat;
Criteriul III: A doua notă (în ordine descrescătoare) la probele scrise ale examenului de bacalaureat.
Pentru candidații care provin din țări unde examenul de bacalaureat sau echivalent nu este corelat unor note, comisia de admitere pe facultate va decide asupra notelor din foaia matricolă sau echivalentă pe care le va lua în calcul.

- La studiile universitare de masterat departajarea se va face după:
Criteriul I: Media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).
Criteriul II: Media ponderată a ultimului an de studiu de licenţă (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a ultimului an de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).

Pliant admitere 2020

Admitere 2020

Acte necesare la concursul de admitere

Pentru LICENŢĂ
 1. cerere de înscriere tip;
 2. proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins;
 3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau adeverinţă (pentru promoţia absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
  b2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățămant superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
 4. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 5. diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 6. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 7. 2 x copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 9. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);
 10. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
 11. cartea de identitate/paşaport - copie;
 12. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
 13. 2 fotografii de 3x4 cm;
 14. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului "Student pentru 1 zi";
 15. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

IMPORTANT: Se  vor  lua   în   considerare   numai  actele  care  nu  prezintă  ştersături, adăugiri, modificări şi au ştampila unităţii emitente în clar.

Cerere cazare

Pentru MASTERAT
 1. cerere de înscriere tip;
 2. testare a cunoştinţelor specifice domeniului, probă finalizată cu Admis / Respins;
  pentru programul de studiu Planning of New Tourism Products and Destination Management: limba engleză;
 3. diploma de bacalaureat în original;
 4. diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului) - în original şi o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
  c1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
  c2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățămant superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență;
 5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat dăte cre decan);
 6. 2 x copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 7. cartea de identitate/paşaport - copie;
 8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
 10. 2 fotografii de 3x4 cm;
 11. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
 12. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
Admitere 2020

Oferta academică

Pliant admitere 2020

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - înv. cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ - 3 ani

Domeniul Specializa-rea Număr locuri ARACIS

Nr. locuri propuse sesiunea iulie 2020

Fără taxă

RO cu taxă

RO

din care

 

Rromi

absol-venți licee rural

Ro de pretutin-deni

Științe administrative Asistență managerială și administrativă 50 14 5** 9 5 25
Finanțe Finanțe și Bănci 75 19 16 40
Management Management 100 14 16 40
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 75 19 16 30
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică* 75 30 10 40
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 100 19 20 71
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 100 15 16 30
Administrarea afacerilor 100 14 16 30
Economie Economie generală şi comunicare economică* 50 19 10 20

* primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi pentru primul an de studiu o bursă în valoare egală cu taxa de școlarizare
** total pe universitate

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - 3 ani
Domeniul
Specializarea
Număr locuri ARACIS Propuneri 2020/2021
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 60 60
Administrarea afacerilor 75 75
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 75

75

Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 60

60


STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - înv. cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

Domeniul Specializarea Număr locuri ARACIS Locuri propuse sesiunea iulie 2020
Fără taxă Cu taxă
RO din care rromi RP
Științe administrative Management și audit în administrație și afaceri 50 10 2** 2 40
Administrarea afacerilor Management și administrarea afacerilor 250 10 12 30
Planning of new turism products and destination management 18 0 10
Managementul firmelor de comerț, turism și servicii 14 2 20
Administrarea și formarea resurselor umane în organizații 10 2 20
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 150 10 4 60
Audit și guvernanță corporativă 12 12 60
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale 50 12 2 15
Economie* Globalizare și diplomație economică * 50 0 0 29
* sub rezerva obținerii aprobărilor legale
** total pe universitate
Admitere 2020

Taxe admitere FSEAP

TAXA DE ÎNSCRIERE:
- 125 lei pentru înscrierea la un singur program de studiu licenţă (IF sau ID)
- 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studiu licenţă (IF sau ID), indiferent de numărul acestora
- 125 lei pentru înscriere la master

TAXA DE ÎNMATRICULARE*:
- 125 lei / 50 de lei pentru candidaţi cu Certificat de participare la concursul "Student pentru o zi" în anul curent

AVANS DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE** (LA ÎNMATRICULARE):
- 350 lei

** Avansul din taxa de școlarizare nu se returnează după începutul anului universitar

* Pentru înmatricularea online taxele se pot achita la adresa http://www.taxeusv.ro/


Admitere 2020

Rezultate

Licență IF

Rezultatele vor fi postate după sesiunea de admitere

Licență ID

Rezultatele vor fi postate după sesiunea de admitere

Master

Rezultatele vor fi postate după sesiunea de admitere

Arhivă

Licență IF

Rezultatele vor fi postate după sesiunea de admitere

Licență ID

Rezultatele vor fi postate după sesiunea de admitere

Master

Rezultatele vor fi postate după sesiunea de admitere

graphic

Studiază cu noi!

*reveniți pe site pentru noi informații